Examensarbete 15 hp. Språkdidaktik. Självständigt Eftersom både sokratisk metod och sokratiska samtal idag prisas högt av både Deltagarna skall ta exempel ur vardagslivet, snarare än att tala om hur det borde vara. • Deltagarna måste 

2992

Opponering på examensarbete på C-nivå Detta dokument beskriver vad en opponent ska tänka på inför opponeringen av ett examensarbete. Även respondenten har nytta av att läsa igenom sitt eget arbete med en opponents ögon. Huvudsyftet med opponeringen är att …

Resultat (objektiva observationer) Resultaten uppnådda i projektet är strukturerade på ett logiskt sätt och tydligt illustrerade (tabeller, diagram Se hela listan på hkr.se Motivera valet av examensarbete. Varför valde ni just det examensarbetet? 1.6 Avgränsningar Ange vad som inte ingår i examensarbetet. Ett exempel kan vara att ett program har utvecklats för operativsystemet X men inte för Y och Z. 2 Teknisk bakgrund I detta kapitel beskriver ni de tekniker och metoder som har använts under examensarbetet.

Examensarbete metod exempel

  1. Parental benefit sweden
  2. Sänka sitt blodtryck
  3. Stortinget i norge
  4. Karta vagbeskrivning
  5. Björn afzelius bok
  6. Kaffe arvid nordquist gran dia
  7. Tillfälliga migrationslagen
  8. Handelsakademin göteborg
  9. Sveriges konstnärer
  10. Vad kostar bilen i månaden

När hon väljer fel metod så kommer hon heller inte komma lika nära sanningen som hon skulle kunnat om hon exempelvis hade intervjuat forskare eller gjort naturvetenskapliga tester själv. Undersökningen är kvalitativ och informanterna får utgöra exempel ur en mycket större grupp av barn och pedagoger. Som metod för arbetet har jag använt mig av fotoelicitering vilket innebär att de intervjuer som jag gjort med mina informanter har utgått från bilder. method can bring both positive and negative effects to a project, and both are important to keep in mind. Examples of positive impacts could be accordingly: higher productivity, better working environment and lowe r costs. Incorrect use of the method could result in larger change orders, greater environmental impact and more material usage.

För ett examensarbete är det ofta lämpligt att söka i minst två olika databaser. Många databaser överlappar varandra, men innehåller också unikt material. När du skriver examensarbete inom omvårdnad är till exempel Pubmed och Cinahl en bra grund. Beroende på vad du har för forskningsfråga kan andra databaser vara lämpliga.

I bilagor redovisas med fördel aktiviteter och övriga handlingar som inte är helt nödvändiga för förståelsen av examensarbete i sin helhet, men som kan hjälpa den detaljintresserade läsaren. Sidnumrering sker i övre högra hörnet och varje bilaga numreras individuellt enligt följande exempel: BILAGA 3.

Exempel på slutsatser. Enstaka meningar . 1. 1. Engelbrektsson, J. & Stoltz, N. 2014. Jämförelse av nuvärden vid manuell och mekaniserad plantering i södra och norra Sverige. SLU, Umeå. Kandidatarbeten i skogsvetenskap nr 11. 2. Frank, P -R. 2006. Jämförelse mellan maskinell markberedning/ plantering. med EcoPlanter och manuell

Metod 2 METOD I kapitel beskrivs de metoder som använts i detta examensarbete.

Använd gärna undertitel på ett sådant sätt att huvudtiteln fångar läsarens intresse medan undertiteln är av mer beskrivande karaktär. Några exempel (från andra områden än ämnesdidaktik): • ”Fotbollsguden, skyttekungen och busen” (huvudtitel). Exempel på titlar, hämtade från DiVA: Har elever tillräckligt med tid för att äta?
Storsjö förvaltning

Examensarbete metod exempel

Avslutningsvis redovisar författarna sina slutsatser och de erfarenheter som de har tillgodogjort sig genom att utföra detta examensarbete. Examensarbete Kandidatuppsats Testverktyg för test av mobila applikationer 3.5 Metod för val av testverktyg Molntjänster är IT-tjänster som tillhandahålls över Internet, exempel på molntjänster är Dropbox, iCloud, Office 365 och Flickr (Wikipedia, 2013-01-03 1.3 Metod och material För att uppfylla syftet med uppsatsen och besvara frågeställningarna har jag valt att använda mig av en klassisk juridisk metod genom vilken lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin studeras.

(Design för examensarbete presenteras på sidorna 6-10.) Metod o ska däremot inte anges för artiklar (Exempel: ”Enligt Elo & Kyngäs (2008) så. Skriva uppsats med kvalitativ metod är en bred och lätttillgänglig såväl centrala vetenskapliga begrepp (till exempel ”teori” och ”empiri”) som  Beskriv ämnet, syftet, huvudfrågeställningen, metoden, resultatet och slutsats.
Avaktivera autostart

event di ice bsd
hotell sollentuna centrum
okq8 longlife glykol
tom ostrom caltrans
rörmokare västerås priser

• Metoder delas ofta upp i två kategorier: kvalitativa och kvantitative • Det har att göra med vilka typ av data som samlas in: – Kvantitativ data: siffror, till exempel exekveringstid eller temperatur – Kvalitativ data: icke-numerisk, till exempel fritextsvar i ett frågeformulär

Examensarbetet leder till en f~rdjupning i omv~rdnad, huvudomr~det f~r magisterexamen och specialistsjuksk~terskans kompetensomr~de samt vetenskapliga metoder och forskningsetik. Här finner du ett urval av de uppsatser och/eller examensarbeten som skrivits åt Skellefteå kommun. Den goda arbetsplatsen (pdf) En studie om betydelsefulla faktorer för att skapa en god arbetsplats. Alla har vi lika värde förhoppningsvis (pdf) - en genusbetonad studie av klientmötet vid bedömning av försörjningsstöd. intresse, och centrala begrepp i examensarbetet bör ingå. Använd gärna undertitel på ett sådant sätt att huvudtiteln fångar läsarens intresse medan undertiteln är av mer beskrivande karaktär.

planeras. (Design för examensarbete presenteras på sidorna 6-10.) Metod o ska däremot inte anges för artiklar (Exempel: ”Enligt Elo & Kyngäs (2008) så.

Pedagogers användande av digitala verktyg inom läs- och skrivundervisning. En enkät- och intervjustudie. Författare: Malin Israelsson Handledare: Olavi Hemmilä Examinator: Bo G Jansson Ämne/inriktning: Pedagogiskt arbete/svenska Kurskod: PG3038 Poäng: 15 hp Examinationsdatum: 2017-11-13.

Engelbrektsson, J. & Stoltz, N. 2014. Jämförelse av nuvärden vid manuell och mekaniserad plantering i södra och norra Sverige. SLU, Umeå. Kandidatarbeten i skogsvetenskap nr 11.