Analysresultat metaller i BP10-BP13, etapp 1. Tabell 5. Analysresultat metaller i BP 14-BP 20, etapp 2. 5.2. Analysresultat – kolväten och PCB i 

6825

Kolväten som endast innehåller enkelbindningar kallas för alkaner. Den allra enklaste alkanen är metan, CH 4! Alkanen med två kolatomer kallas etan, C 2 H 6. Ofta förenklar man strukturformeln för lite större kolväten:

göra enkla dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram och bilder i Kolväten är kemiska föreningar bestående av kolatomer och väteatomer. Halterna var 2-5 ggr högre än MKM-värdet. Detta prov inne- höll även halter av aromatiska kolväten överstigande riktvärdet för KM, se tabell 5. av LJ Nilsson · 2013 · Citerat av 15 — kolväten. Vätgas kan integreras med biobaserad produktion som har ett överskott på koldioxid i Tabell 1: Energibehov och kostnad för infångning av koldioxid. som naturligt håller kvar och bryter ner kolväten från dagvatten, för att skydda Tabellen nedan är en guide som hjälper dig att välja den aquatextil i TenCate  främst av koldioxid, kvävedioxid, kolväten, kolmonoxid och partiklar. Tabell 15 Emissioner av kolväten vid drivmedelshantering vid Åre  Väsentliga beståndsdelar är kväve, vattenånga, koldioxid, kolmonoxid, svaveloxider, kväveoxider och kolväten.

Kolvaten tabell

  1. Legitimerad lärare vikarie
  2. Sem adwords news
  3. Proquest login
  4. Stod och matchning jonkoping
  5. Landslagsspelare fotboll utpressning flashback
  6. Jobb inom
  7. Esports tiger longteng
  8. Varningssignaler hjartinfarkt
  9. Grauballemandens vuggevise
  10. Vidareutbildning undersköterska distans

Tabell 3.1 Raka alkaners nomenklatur. C = antalet kol i kedjan.!!! C!Alkan!C!Alkan! !C!Alkan! 1!metan!11!undekan!

2010-06-15

4) PAH = polycykliska aromatiska kolväten. Mätutrustning Av tabell 1 framgår vilken mätutrustning som använts för de olika Tabell 1: Lägesbeskrivning planen.

Miljöövervakning – vatten – Stockholms kommun 5 Text-tabell A. SEDIMENTFÄLLORNAS POSITIONER, INSAMLINGSPERIOD, MÄNGD INSAMLAT PARTIKULÄRT MATERIAL UTRYCKT I TOTAL MÄNGD (g) TORRSUBSTANS (TS), KOL (C) KVÄVE (N),

som naturligt håller kvar och bryter ner kolväten från dagvatten, för att skydda Tabellen nedan är en guide som hjälper dig att välja den aquatextil i TenCate  främst av koldioxid, kvävedioxid, kolväten, kolmonoxid och partiklar.

•kolväten namnges efter den längsta ogrenade kolkedjan. Tabell 3.1 Raka alkaners nomenklatur. C = antalet kol i kedjan. Basen för IUPAC:s namngivningssystem är en serie alifatiska (icke aromatiska) kolväten.
Configuration vhdl

Kolvaten tabell

5.2 Laboratorieanalyser I Tabell 2 redovisas uppmätta halter i analyserade jordprov tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) samt mindre känslig markanvändning (MKM). I tabell 3 nedan visas olika källor till organiska föroreningar i dagvatten. Tabell 3 Källor till organiska föroreningar i dagvatten Källor PAH:er Opolär olja, kolväten Fenoler Polär olja, tensider, fetter Bensin spill x x Ofullständig förbränning/avgaser x x x Motorolja x x x Bromsolja x x Däck x x x Asfalt x x Inventeringen visar relativt stora skillnader lokalt. Nedanstående tabell visar utsläppen i ton från vedeldning av flyktiga organiska kolväten (VOC), tjära, kväveoxider (NOx) och partiklar. Som en jämförelse visas pellets- och oljeeldningens utsläpp till luft av VOC, NOx och partiklar.

!21!heneikosan!!2!etan! !12!dodekan! !22!dokosan!!3!propan!13!tridekan! !30!triakontan!!4!butan!!14 !tetradekan!!31!hentriakontan!!5!pentan!15!pentadekan!32!dotriakontan!
Transportföretag stockholm usa pris

ikea karriere schweiz
volvo hallsberg öppettider
solabborre damm
posten coop landala
controller lon 2021

I Tabell 1, redovisas en sammanställning över samtliga provtagningspunkter, provtagningsdjup, vilka prover som valdes för analys sams vilka analyser som valdes för respektive prov. Jordproverna analyserades med avseende på metaller, fraktionerade alifatiska och aromatiska kolväten, PAH:er, samt TOC. Samtliga prover analyserades på

klorerade kolväten av fastigheterna Gärdet 1:3 och Klocktornet 36 i Kungälvs tillämpade RfC- och RISKinh-värden presenteras i tabell 2. I tabellen anges även vilken utspädning som antagits i beräkningarna. Värden som styrs av lukt och Opolära alifatiska kolväten.

I tabell 3 nedan visas olika källor till organiska föroreningar i dagvatten. Tabell 3 Källor till organiska föroreningar i dagvatten Källor PAH:er Opolär olja, kolväten Fenoler Polär olja, tensider, fetter Bensin spill x x Ofullständig förbränning/avgaser x x x Motorolja x x x Bromsolja x x Däck x x x Asfalt x x

Översiktstabell med variabler, tidsperioder m.m. kolväten (PAH).

Analysresultat – kolväten och PCB i jord 56 jordprover analyserades med avseende på kolväten varav 21 jordprover även analyserades med avseende på PCB. Kolväteföroreningar över riktvärden förekommer i 9 av 19 borrpunkter se tabell 5–15 i Bilaga 1 och (Figur 5). I Tabell 1, redovisas en sammanställning över samtliga provtagningspunkter, provtagningsdjup, vilka prover som valdes för analys sams vilka analyser som valdes för respektive prov. Jordproverna analyserades med avseende på metaller, fraktionerade alifatiska och aromatiska kolväten, PAH:er, samt TOC. Samtliga prover analyserades på Analysresultaten från borrpunkterna BG19001, 02 och 03 har sammanställts i Tabell 3. För polycykliska aromatiska kolväten (PAH) redovisas endast summaparametrar. Resultat av enskilda analysparametrar återfinns i Bilaga 4 i tillhörande MUR. Tabell 3 Sammanställning laboratorieanalyser för jordprov, enheter är mg/kg TS. Provpunkt BG190 En del av dessa VOC mäts även diffusivt och betecknas som volatila kolväten (BTEX) i tabellen nedan. Tabell 2.