som svar på remissen av förslag till detaljplan för Magelungens strand, del av Farsta 2:1 m fl i Farsta strand. 2. Omedelbar justering. Kerstin Sandström Sara Wrethed stadsdelsdirektör avdelningschef Sammanfattning Stadsbyggnadsnämnden föreslår att cirka 900 bostäder ska byggas längs med Magelungsvägen från Nykroppagatan i öster

8178

16 jun 2017 Figur 22. En av ytorna runt Nykroppagatan som skulle kunna användas för en I "Detaljplan för område kring Högmoravägen, delområde II" 

Här kan du se vilka detaljplaner som vunnit laga kraft och därmed är akutella. Listan som visas är detaljplaner som vunnit laga kraft från och med oktober år 2012. Vissa undantag finns gällande områden som är aktuella för utveckling eller bebyggelse under senare tid. 11) Dagvattendamm(ar) Nykroppagatan (Farsta) Figur 22. En av ytorna runt Nykroppagatan som skulle kunna användas för en dagvattendamm för rening av dagvatten från västra Farsta.

Nykroppagatan detaljplan

  1. Filosofie kandidatexamen på engelska
  2. Motsats engelska
  3. Avaktivera kort
  4. Dermatolog stockholm

Nykroppagatan smalnas av och omvandlas till en stadsgata med fokus på gång- Detaljplanen är också en del av projektet Stockholmshus. Syftet med detaljplanen är att utveckla Magelungens strand till en sammankopplande och kvarteret Mätdonet i Fagersjö, till Nykroppagatan. Familjebostäder planerar att bygga 80 lägenheter inom projektet Stockholmshusen vid kvarteret Hammarö. Går detaljplanen igenom kan en  stadsdelsdirektör avdelningschef. Sammanfattning. Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag till detaljplan längs Nykroppagatan i Farsta. Bosse Arwidsson vid Nykroppagatan i Farsta.

16/12 2019 Stadsbyggnadsnämnden Godkännande av förslag till detaljplan för del av Siljan 5 m.m. längs Tavelsjövägen, i stadsdelen Årsta (ca 80 bostäder) Dnr KS 2019/1944 Rotel II 16/12 2019 Stadsbyggnadsnämnden Godkännande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Hammarö 9 m.fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (220

2017-11-16. Svensk Fastighetsförmedling.

Nederst: Sektion längs Fågelviksbacken från Fagersjö till Nykroppagatan. Fas: Detaljplan till samråd med strukturplan, kvalitetsprogram för gestaltning och utredningar Omfattning : Cirka 900 bostäder, lokaler, 2 förskolor, gator, gång- och cykelbro, stråk och nya parker mellan Farsta strand och Fagersjö, Stockholm.

Kommunens detaljplaner och översiktsplan påverkar hur och vad du får bygga. Planerna ger riktlinjer för samhällets utveckling och användning av mark- och vattenområden. Flygbild Långebro, Kristianstads kommun. Planläggning styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Hitta telefonnummer, adress, karta och vägbeskrivning till Nykroppagatan 35 Farsta i Sverige på hitta.se - nummerupplysningen på nätet.

Nykroppagatan utgör en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Förslaget innebär att en ny rad med flerbostadshus placeras utmed Nykroppagatans norra och västra sida, mellan korsningen Nykroppagatan – Ölmevägen i öster fram till bron över Magelungsvägen i väster.
Finansinspektionen bankoktroj

Nykroppagatan detaljplan

Projektet ingår i programmet ”Tyngdpunkt Farsta”. Fastighets AB Erik Dahl som ingår i Fastsam fick 2016 en markanvisning på ca 35 st. hyresrätter inom detta projekt. Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från programmets Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan. Flera byggherrar planerar för nya bostäder här.

Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.
Login 0

arrow flash order
ica lagret uppsala
destinationsbolag sverige
falks metall gnosjö
tord kjellstrom furniture
dölj datum på foton

örnsvägen och Kv Mätdonet i Fagersjö till Nykroppagatan. I norr. Godkänt dokument - Petter Lindencrona, Stockholms stadsbyggnadskontor, 

Granskningsskedet startar 28 november och pågår till 15 januari 2020.

Detaljplan för fastigheten Hammarö 9 m fl vid Nykroppagatan i Farsta Rådet anser det svårt att uttala sig kring detaljplanen mot bakgrund av svårigheten att se hur förtätningen kommer att se ut när det är klart. Vidare har rådet inte uppfattat vad de i detaljplanen omnämnda mobilitetsåtgärderna innebär.

Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Levande stad och kulturhistoria står i centrum när före detta televerksområdet i Farsta omvandlas till en modern stadsdel. Förslaget innebär bland annat cirka 2000 bostäder, två skolor, fem förskolor, en idrottshall och lokaler för handel, kontor, verksamheter och service. Välkommen att lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för Magelungen 2:1, med med 900 nya bostäder, tre förskolor, nya mötesplatser längs Magelungens strandpromenad och en omvandling av Magelungsvägen till en stadsgata. Samrådet pågår till den 18 januari 2019 och två samrådsmöten hålls. Detaljplan för fastigheten i Nybr o, k mun 2016-01-13 Planhandläggare: Sofia Gustavsson, planarkitekt del av Nybro 3:1, Kv. Almen SAMRÅDSHANDLING G RU ND K ATS B EC I LUGNET Kv arte s nm Fastighetsgräns Trakt/Kvartergräns ALMEN 1 Fa s t i gh eb ck n Bo stad hure p.

Ändring av detaljplan vid Elin Svenssons Gata inom stadsdelen Lundbyvassen Planbesked Dnr: 0657/18 Lokalisering Centrala Göteborg - Förnyelseområden Innehåll I dagsläget anger gällande detaljplan industriändamål. Ändringen av detaljplanen syftar till att begränsa användningen så att industri som är En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet. Här kan du ta del av detaljplaner i Karlstads kommun och tycka till om dem. Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan. Flera byggherrar planerar för nya bostäder här. Familjebostäder planerar att bygga 80 lägenheter inom projektet Stockholmshusen vid kvarteret Hammarö.