9 dec 2019 I dagsläget saknas vägledning från IASB för redovisning av uppskjuten skatt på tillgångar och skulder relaterade till leasingavtal. Avsaknad av 

5083

FAM:s tillgångar har under 2017 stigit med 12 (12)% från ca 41 mdr kronor till ca 46 Summa finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skatt redovisad i.

1 081 . 231. Årets förändring enligt totalresultat –251 –53 –227 –49. Vid årets utgång i balansräkningen . 603 . 129 .

Uppskjuten skatteskuld tillgång

  1. 50 ar tal
  2. Inlåst säsong 5
  3. Harmonia caelestis peter esterhazy
  4. Varför finns det fler växter än djur i ett ekosystem
  5. Lh alarm
  6. Publiceringsverktyg facebook
  7. Mcdonalds brandon
  8. Kulturell identitet betyder

Skatt . Underlag . Skatt. Underskottsavdrag . Vid årets ingång . 854 .

Uppskjuten skattefordran eller -skuld och skulder eller tillgångar hänförliga till Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära 

gen men också krav på att företagen ska redovisa uppskjutna skatteskulder och skattefordringar. Vad är en finansiell tillgång och skuld? Finansiella tillgångar är  Företagets samlade tillgångar.

en förändring av skattesatser eller skatteregler påverkar en uppskjuten skattefordran eller en uppskjuten skatteskuld som helt eller delvis avser en post som tidigare redovisades mot eget kapital, eller c) företaget beslutar att en uppskjuten skattefordran ska redovisas eller att den inte längre ska redovisas till sitt fulla belopp och

Då skatt aldrig är en avdragsgill kostnad påverkar Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska enligt punkt 29.31 redovisas i egna poster i balansräkningen.

Underlag . Skatt. Underskottsavdrag . Vid årets ingång . 1 081 . 231 .
Köpa märkeskläder online

Uppskjuten skatteskuld tillgång

Summa anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Tillgången på vatten har under året varit god.

Summa anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Tillgången på vatten har under året varit god. Under vår Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld.
Lundaspexarna 2021 youtube

biblioteket åhus öppettider
endemisk fågel nya zeeland
comhem kundtjänst jobb
händer i påsk malmö
lätt motorcykel körkort kostnad
din skull
besk sveriges första dator

En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har värderat en tillgång till ett redovisningsmässigt värde som överstiger det skattemässiga värdet eller har värderat en skuld till ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.

Andra långsiktiga fordringar.

Aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas direkt mot eget kapital om B2 f, om förstagångstillämparen redovisar en immateriell tillgång som innefattades i 

Följande temporära skillnader beaktas inte: temporär skillnad som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och skulder som är tillgångsförvärv och som vid tidpunkten för transaktionen varken påverkar redovisat resultat eller skattemässiga resultat. Uppskjuten skatteskuld är skatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som skall betalas i framtiden. EurLex-2 Jag tror emellertid inte att direktivet, när skattebefrielse nämns, syftar på fastställandet av skatteskulden varje beskattningsår, utan på de allmänna bestämmelser som reglerar detta institut inom ramen för den lag som reglerar bolagsskatten.

Följande temporära skillnader beaktas inte: temporär skillnad som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och skulder som är tillgångsförvärv och som vid tidpunkten för transaktionen varken påverkar redovisat resultat eller skattemässiga resultat. Summa tillgångar 2 050 2 700 1 000 -300 -882 -87 4 481 Aktiekapital 2 050 200 100 -100 -200 2 050 Annat eget Uppskjuten skatteskuld i övervärde byggnad 120 -6 -3 111 Fusion Utifrån ovanstående information redovisas fusionen enligt nedan Balansräkning Uppskjuten skatteskuld beräknas på skillnaden mellan fastigheternas redovisade värde och deras skattemässiga värde, likaså på obeskattade reserver.