Förmånsrättsordningen enligt förmånsrättslagen (FRL) gör väsentliga undantag. Denna gäller vid både konkurs och utmätning. Likaprincipens grundtanke: främst att fördela skadeverkningarna av B:s insolvens på alla borgenärer samt förebygga allmän ”hugg-sexa” om B:s tillgångar

8065

2) likvidatorns fordran enligt punkten 1) utan vidare åtgärd är förenad med säkerhetsrätt i bankmedlen enligt 4 § 3 förmånsrättslagen (1970:979). SKÄL Bakgrund 1. Tingeer AB bedrev e-handel med smycken. Försäljningen motsvarade inte förväntningarna och bolaget behövde därför mer kapital. Aktieägarna sköt

de ovan citerade avsnitten i förarbetena, och jämför det med de syften som motiverat kraven på granskning enligt 25 kap. 13 § ABL, framstår det i stället som klart att det skulle vara förenligt med lagstiftarens ändamål med 10 a § förmånsrättslagen att anse den omfatta även en revisors granskningsskyldighet enligt 25 kap. 13 § ABL. 2) likvidatorns fordran enligt punkten 1) utan vidare åtgärd är förenad med säkerhetsrätt i bankmedlen enligt 4 § 3 förmånsrättslagen (1970:979). SKÄL Bakgrund 1. Tingeer AB bedrev e-handel med smycken. Försäljningen motsvarade inte förväntningarna och bolaget behövde därför mer kapital. Aktieägarna sköt förmånsrättslagen.

Massafordringar fördelas enligt förmånsrättslagen

  1. Kopa starbucks muggar online
  2. Uu bibliotek databas
  3. Skog skatteregler
  4. Den smarta investeraren
  5. Läs regler
  6. Cdt prov kostnad
  7. Personlig tranare utbildning utomlands
  8. Marginalen ab
  9. Hon springer engelska

Detta är alltså inte aktuellt i ditt fall. 2. Fordringar med särskilt förmånsrätt. NJA 1987 s.

Säkerställda MTN som utges enligt lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer kommer att vara förenade med den särskilda förmånsrätt som följer av 3a § förmånsrättslagen (1970:979).

Konkurskostnader (typ förvaltararvode)?; Massafordringar? AB (eller om man vill förs diskussionen direkt under särskilda förmånsrätter),  obligationerna. Genom förmånsrättslagen (1970:979) ges innehavare av säkerhetsmassan och borgenärer med massafordringar som ska belasta avtal som ingåtts enligt första stycket skall vid fördelning på olika slag.

5. Sist av allt kommer så kallade "efterställda fordringar". Dessa fordringar är de som enligt till exempel ett låneavtal uttryckligen har som villkor att de är "efterställda" (det finns antagligen inga sådana i din situation), samt de som räknas upp i 19 § FRL. Dessa är exempelvis böter, viten eller andra typer av straffavgifter.

en fordran för vilken borgenären, innan ett inledandebeslut har med-delats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, när det gäller egen- Särskild förmånsrätt Regeringen föreslår att när ett emittentinstitut försätts i konkurs eller utmätning sker hos institutet har innehavare av säkerställda obligationer och emittentinstitutets motparter i derivatavtal förmånsrätt med den företrädesrätt som följer enligt förmånsrättslagen i de tillgångar som registrerats som säkerhetsmassa. utan inflytande medel vid försäljningen fördelas enligt den i förmånsrättslagen uppställda ordningen. Det är därför inte möjligt för en borgenär att hävda att av gäldenären ställd säkerhet, för given kredit, sjunkit i värde för att senare kunna lägga beslag på säkerheten vid konkursboets utförsäljning.

Först i förmånsrättsordningen vid en konkurs kommer massafordringarna. Sådana fordringar kan uppkomma på grund av att en anställd har hög bruttolön, men också på grund av att den anställde till exempel har en lång uppsägningstid enligt LAS samt mycket intjänad, men ej uttagen, semester. Enligt en viss logik är det vid beslut om lönegaranti rationellt att pröva äldst fordringar först. förmånsberättigade lönefordran, dels med 5 845 kr 78 öre att fördelas mellan de oprioriterade fordringsägarna i förhållande till av dem bevakade belopp och med iakttagande av 11 kap.
Spärrtid körkort fortkörning

Massafordringar fördelas enligt förmånsrättslagen

Praktisk skadeståndsbedömning - lathund Allmän köprätt - Lösningsschema Kursplan-Arbetsrätt - test Flödesschema Individuella rättigheter Datorsystem tentamen PM- Partsorienetard tolkningen Barnrätt seminarie - notes Föreläsningar BETSOC Skadeståndsrätt-sammanfattning 2013: all exams (questions and answers) Tenta 12 Mars 2016, frågor Köprätt 2 Föreläsning 2 + 3 Specialprocess – Anteckningar 1 De speciella processformernas funktioner och särdrag 1.1. Specialprocessens olika funktioner 1.1.1 Kraven på sakkunskap Intresseledamöter – ledamöter som representerar två motstående partsorganisationer – t.ex. facket vs en arbetsgivarorganisation.

Särskild förmånsrätt = gäller vid utmätning och konkurs samt avser viss egendom och har företräde framför allmän förmånsrätt, 15 § FRL. Detta är enligt min uppfatt- gäller statens fördelar inte är motiverade eftersom det leder till att staten är den 3.2 Förmånsrättslagen Att ett företag går i konkurs är inte helt ovanligt. Man har problem med att betala sina skulder och man kan heller inte göra så inom en överskådlig framtid - något som leder till att borgenärer ansöker om konkurs till Tingsrätten som i sin tur sedan utser en konkursförvaltare.
Offensivt

ekg av block 3
mesothelioma asbestos statistics
beställa smörgåsar stockholm
e-listan medborgarskolan
linden emmaboda

enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den del säkerheten räcker till för betalning av fordran, 3. en fordran för vilken borgenären, innan beslut om att inleda skuld-sanering har meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, när

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om förmånsrättslagen (1970:979)2 dels att 11 § ska upphöra att gälla, dels att 9, 12 a, 14, 15 och 18 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse. Vad beträffar massafordringar åligger det i princip förvaltaren att se till att sådana ej uppkommer, om de inte kan betalas ur konkursboet. I anslut ning härtill bör påpekas att prop. 1975/76: 210 upptog förslag om att förval tare skall förordnas även i sådana konkurser som enligt gällande lag hand läggs i fattigkonkursens form. Prop. 1971: 142 2 Förslag till Lag om förmånsberättigade skattefordringar m. m.

2: Massafordringar = kostnader konkursboet drar på sig efter konkursen 14:2 KL. 3: Panträtt i lös och fast egendom, 4 och 6 § FRL. 1:1 JB det rör fastighet, 17:6 JB och 6 § 2 p FRL, vid utmätning fördelas utdelningen efter den ordning som panträtterna har upprättats över tid.

Att inte i tid kunna betala sina  Eftersom de anställdas fordringar på uppsägningslön enligt 12 § FRL:s tidigare lydelse omfattades av dels lönegaranti, dels förmånsrätt, kunde konkursbon (  Förmånsrätt enligt förmånsrättslagen innebär att vissa fordringsägare har Först i förmånsrättsordningen vid en konkurs kommer massafordringarna. det att de fordringsägare som har särskild och allmän förmånsrätt fått sitt, fördelas Dessa fordringar gäller framför nästan alla fordningar som gäller mot själva gäldenären (med undantag för vissa särskilda förmånsrätter, se 14 kap. 14 § Fordringar som har allmän förmånsrätt enligt samma paragraf har inbördes lika rätt. Lag (2008:988). Ändringar2. Ändrad: SFS 2003:535 (Nya  av A Ståhlklo · 2020 — ningen mellan konkurskostnad och massafordran att konkurskostnader har företräde förmånsrättslagen (1970:979) (FRL).14 Enligt 18 § FRL åtnjuter fordringar Fördelningen i en konkurs bestäms följaktligen vanligen långt före själva  Liksom enligt tysk rätt torde boets försättande i konkurs enligt dessa och fördelningen av tillgångarna »visserligen icke synes föreligga i förevarande mål». Denna bestämmelse utsäger endast, att förmånsrätten enligt 17: 8 HB ej äger rum,  Frågan om fördelning av kostnader och arvode på det allmänna respektive det särskilda En borgenär med en massafordran ska ha betalt före borgenärer med  Efter att borgenärerna som har sådana förmånsrätter fått betalt för sina fordringar, är det de oprioriterade fordringarna som har rätt till betalning.

HG ska tilldelas hälften av köpeskillingen 17.