Variationsteori - för bättre undervisning och lärande vänder sig till lärare och forskare i pedagogik som är intresserade av att förbättra undervisningen och lärandet i klassrummet. Den är också lämplig som inspiration för utbildningsadministratörer och beslutsfattare som vill förbättra kvaliteten i lärandet.

505

i årskurs 3 och 4 – med variationsteorin som redskap Anja Thorsten Linköpings universitet Abstrakt Artikeln behandlar hur undervisningen kan möjliggöra att elever i 9–10-årsåldern lär sig skriva berättelser med ett välutvecklat händelseförlopp genom att beskriva undervisningen behöver vad behandla och hur det kan ske.

3.2 Det generella problemet att lära Från antiken till Piaget Åtminstone sedan antiken och säkerligen tidigare har människan diskuterat hur lärande går till. Redan Sokrates och hans lärjunge Platon ansåg att kunskap var mer eller mindre Variationsteorin Variationsteorin är en teori om lärande som har sina rötter i den fenomenografiska Marton, Ference och Amy B. M. Tsui. Classroom discourse and the space of learning. London: Lawrence Erlbaum, 2004. Runesson, Ulla. “Variationens pedagogik.

Variationsteori marton

  1. Satt in kontanter
  2. Karnkraftverk verkningsgrad
  3. Andra mailadress facebook

En fenomenografisk ansats innebär att beskriva hur olika fenomen formas med olika uppfattningar (Lo, 2012; Lundgren, 2014). Marton (1981) skriver att variationsteorin har utvecklats från fenomenografi. När vi utformar vår forskningslektion utgår vi ifrån kritiska aspekter av att analysera flyktingsituationen på Medelhavet, som vi identifierat genom att undersöka elevers sätt att förstå och hantera det innehållet, och vi tar utgångpunkt i variationsteori för att göra det möjligt för eleverna att få syn på just de kritiska aspekter som vi valt ut. Variationsteorin betonar, till skillnad från många andra teorier, vikten av det som faktiskt ska läras (Marton m.fl., 2004). Andra pedagogiska teorier kan betona vikten av till exempel grupparbete, problemlösning, laborativ matematik eller andra arbetsmetoder. Genom variationsteorin sker en vetenskaplig belysning av lärandet som utformats av Ference Marton och andra forskarkollegor.

”variationsteori för lärande” eller kortare sagt ”variationsteori”. Enligt Marton (1981); Marton och Booth (1997) finns det två hörnstenar inom variationsteorin. Den första är att lärandet alltid har ett objekt, dvs. en insikt, förmåga eller färdighet, som eleven ska utveckla under en eller ett par lektioner.

Ontological innovation and the role of theory in design En väsentlig skillnad jämfört med Lesson study är att i en Learning study använder lärarna en teori om lärande, variationsteorin, som verktyg vid planering och analys av undervisningen och elevernas lärande. I delstudie 2 arbetar jag teoretiskt och analytiskt utifrån variationsteori (Marton och Booth 1997); Marton, Runesson & Tsui 2004), vilket innebär att jag analyserar lärandeobjektet utifrån tre olika aspekter: (1) Det levda lärandeobjektet, vilket kan jämställas med lärarens lärandemål.

känna till bakomliggande idéer och principer i variationsteori för att utveckla elevens lärande Marton, Ference., & Booth, Shirley. (2000). Om lärande.

Man kan säga att kärnan i variationsteorin är att fokusera på skillnader snarare än likheter.

Engelsk titel Variation Theory – A literature review about research field  principer från variationsteori används för att analysera och planera för lärande Marton, F., & Pong, W. Y. (2005).
Tonsil inflammation and ear pain

Variationsteori marton

Kunskap ses därför inte som en avbildning av verkligheten utan som en individuell förståelse av omvärlden, grundad på personliga erfarenhe-ter. Att två individer inte förstår ett fenomen på exakt samma sätt borde få konse-kvenser för hur lärandeprocessen förstås och hur undervisning planeras och genomförs. i årskurs 3 och 4 – med variationsteorin som redskap Anja Thorsten Linköpings universitet Abstrakt Artikeln behandlar hur undervisningen kan möjliggöra att elever i 9–10-årsåldern lär sig skriva berättelser med ett välutvecklat händelseförlopp genom att beskriva undervisningen behöver vad behandla och hur det kan ske. Den teoretiska ramen för studien utgörs av variationsteori (Marton & Tsui, 2004). Denna teori definierar lärande i termer av differentiering och integrering.

(I boken beskrivs fenomenografi som är forskningsansatsen Variationsteorin kommer från) Genom variationsteorin sker en vetenskaplig belysning av lärandet som utformats av Ference Marton och andra forskarkollegor. – Många tror att det handlar om att variera sig, ge alternativ i undervisningen. I stället handlar det om att teorin utgår från att, Fenomenografisk ansats och variationsteorin Marton, utvecklare av fenomenografin och variationsteorin, och Booth, (2000, s.146) beskriver fenomenografin som ett sätt att ta reda på människors uppfattningar om ett specifikt fenomen.
Handelsbanken multi asset 75

bokföra skattekontot
tjänstepension utländsk arbetsgivare
centrala begrepp inom omvardnad
unit4 agresso ab
apple musteri destek
6 timmar arbetsdag
biomedical scientist salary phd

Genom hela processen utgör variationsteorin (Lo, 2014; Marton, 2014) en guidande princip. Teorin representerar ett ramverk som kan visa på vad undervisningen måste lyfta fram för ge eleverna de nödvändiga förutsättningarna för lärande. Teorin tar sin utgångspunkt i lärandets objekt, den förmåga eleverna ska utveckla, i detta fall att

En learning study är baserad på en vetenskaplig teori, kallad variationsteorin, som Ference Marton till stora delar ligger bakom. Learning study hjälper lärare undervisa effektivare Skillnader mellan Lesson study och learning study Likheter finns mellan learning study och lesson study, men en lesson study är inte baserad på variationsteorin. Variationsteorin har utvecklats från den fenomenografiska forskningsansatsen, där skillnader mellan uppfattningar om olika fenomen undersöks och beskrivs (Marton, 1981). Ontologin är icke-dualistisk och i samtliga exempel ovan innebär lärandet en förändring i relationen människa och värld, som innefattar båda.

On some necessary conditions of learning av Ference Marton och Ming från variationsteorin gör att lärare kan förbättra elevernas lärande.

Medan fenomenografi n endast beskriver människors kvalitativt olika sätt att erfara fe-nomen i sin omvärld, är variationsteorin en teori som vill utveckla lärandet, dvs. en teoretisering av fenomenografi n (Marton & Booth, 2000). Ference Marton, född 1939, är professor emeritus i pedagogik vid Göteborgs universitet sedan 2006, där han dessförinnan var professor från 1977.

The theory focuses on the object of learning and is interested in students’ experience of, and ways of understanding, an object of learning.